Μεταγραφές / Μετακινήσεις Ακ. Έτους 2023-2024

Οι φοιτητές, των οποίων έγινε δεκτή η μετεγγραφή/μετακίνηση τους στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ΔΙ.ΠΑ.Ε. στη Σίνδο Θεσσαλονίκης σύμφωνα με:
i) Μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111),
ii) τις περιπτώσεις α, β, γ, ε και στ του άρθρου 78 του ν.4692/2020 (Α΄ 111)
iii) με το άρθρο 76 ή με το άρθρο 77 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111)
θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μας τα απαραίτητα ανά περίπτωσή δικαιολογητικά.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής.
2. Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής.
3. Δύο φωτογραφίες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου – έγχρωμες ή ασπρόμαυρες).
4. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το :
5. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση.
Η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνεται ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) από 14/11/2023 έως 24/11/2023
στη διεύθυνση:
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τ.Θ.141, Τ.Κ. 57400, ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Και με αυτοπρόσωπη παρουσία από τις 15/11/2023 έως και τις 21/11/2023
και ώρες 10-12 αυστηρά.
Επισημαίνεται ότι :
• Για τις περιπτώσεις μετεγγραφής αδερφών, όταν δεν έχει υποβληθεί δήλωση αποποίησης, η αποποίηση θα γίνει με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του/της αδερφού/ής, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, ή εκτυπωμένης μέσω του ιστότοπου www.gov.gr, στην οποία θα αναγράφεται από τον / την φοιτητή /τρια ότι θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του/της στο Τμήμα φοίτησής του/της και δε θα ασκήσει το δικαίωμα της μετεγγραφής/μετακίνησης.
• Στις περιπτώσεις των μετεγγραφομένων εκτός ποσοτικού περιορισμού (αναπηρίες άνω του 67%, πάσχοντες από ασθένειες κ.λπ.) παρακαλούμε να ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ τη γραμματεία ώστε να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού (πιστοποιητικό Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή βεβαίωση επταμελούς επιτροπής), εφόσον η σχετική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους μετεγγραφόμενους/μετακινούμενους οι οποίοι μοριοδοτούνται για κάθε μέλος της οικογένειάς τους (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από ΚΕ.Π.Α. ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358).
• Οι μετεγγραφόμενοι/μετακινούμενοι φοιτητές τέλος, μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4115/2013 (Α΄ 24).
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Γραμματεία θα ενημερώσει τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ώστε οι φοιτητές/τριες να αιτηθούν τη διαγραφή τους από τη Σχολή προέλευσης τους και στη συνέχεια να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία και να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους στο Τμήμα μας.
Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να αποστείλετε e-mail (όχι τηλεφωνικά) στο info@food.ihu.gr στη Γραμματεία.