Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 – Αιτήσεις υποψηφίων

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις είναι από 1 έως 15/11/2023.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος info@food.ihu.gr
ή ταχυδρομικώς ή μέσω courier στη διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57 400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 013908

Για το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αίτησης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι:

• Αίτηση του ενδιαφερόμενου (YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ για κατάταξη πτυχιούχου στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Σπουδές/Προπτυχιακές σπουδές/Κατατακτήριες).

• Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του Τίτλου Σπουδών.

Η Ύλη των εξετάσεων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Σπουδές/Προπτυχιακές σπουδές/Κατατακτήριες).

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί με νέα ανακοίνωση από τη Γραμματεία του Τμήματος, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την εξέταση του πρώτου μαθήματος.